Ny skyltbild 950.jpgriverside2.jpgriverside1.jpg

Dokument

Stadgar 

Stadgar årsmöte 2012

 

Årsredovisning 2019

 

Årsmöten

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2023

 

Information till samtliga medlemmar

Hela vårt avlopp- och vattensystem är nu färdigbyggt och godkänt att tas i drift.

Samtliga beställda avloppsbrunnar är levererade.

Alla kan nu montera in sin avloppsbrunn och kommunala dricksvatten.

 

Glöm inte att beställa provtagning på det egna vattnet innan inkoppling av det kommunala vattnet görs. Ring Kungsbacka kommun 0300-834108.

 

Efter installation av avloppsbrunnen, ring Ragn-Sells 010-723 40 00 för sluttömning av den gamla avloppsbrunnen. De meddelar Kungsbacka kommun samt Miljö&Hälsa om att det nya avloppet nu är igång och ytterligare tömningar inte skall göras.

 

Vår gemensamma dispens för ej godkända avlopp gäller till den 26 jan 2019 och vi kommer inte att ansöka om någon ytterligare förlängning.

 

Vattenmätare finns att hämta hos Anders Klingberg  070-5171402 eller

Jesper Lindwall 070-5841218. Vi kommer senare att kontrollera installationen och göra en ”plomberering” av vattenmätaren.

 

Vi debiterar ut en preliminär förbrukningsavgift för kvartal 4 under oktober till

samtliga som meddelat att dom kopplar in avlopp/vatten 2018 om 1.250 kr.

 

Slutlig förbrukningsfaktura skickas ut under år 2019.

Se övrig information om installation och skötsel m.m. på vår hemsida.

 

Styrelsen Idala Avlopp

 

Gott och blandat om VA-installationerna

 • Läs instruktioner på hemsida och från SKT (Kommunalteknik)
 • Tops, bindor, påssnus och grus hör ej hemma i avloppet - skadar eller orsakar stopp i avloppspumpen.
 • Undvik fett i avloppet.
 • Om du väntar med inkoppling av avlopp, måste du själv spola ledningarna. (Sedimentering i ledning till stam.)
 • Etapp 1 och 2: Meddela när du kopplar på vatten. Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Om problem med pumpen – vänd dig till Relita. Tel Love: 0704-928201.
 • Glöm inte beställa sluttömning av din gamla brunn. Ragn –Sells 010 - 7234000
 • Dispens Miljö&Hälsa upphör jan 2019. Kommer ej att förnyas.

 

Information om/Instruktion för installationer på egen fastighet.

Kommunalt vatten

 • Innan installation skall kommunen ha testat fastighetens egna vatten för att undersöka om det finns bakterier i det egna vattnet. Provet utförs kostnadsfritt.
 • Om det finns bakterier i provet måste fastighetens ledningsnät kloreras på fastighetsägarens bekostnad.
 • Om man vill ha kvar eget vatten måste du ha separata ledningar. Det är absolut förbjudet att blanda eget och kommunalt vatten.
 • Medlemmen köper och installerar vattenmätarkonsol med backventil, en kulventil på ”varje sida” och ev tryckreduceringsventil. Se bild nedan.
 • OBS! Du måste själv ta ställning till om du behöver tryckreduceringsventil på inkommande vatten. Rörinstallatören ställer in ventilen på det tryck du önskar.
 • När egna installationer är klara kontakta Anders Klingberg tel 0705-174102 eller Jesper Lindvall tel 0705-841218 för montering av föreningens vattenmätare i fastigheten.

VM-Konsol med backventil

RSKnummer: 5208148

Hel vattenmätarkonsol med monterade kopplingar i fasta lägen
Dim.:3/4”
Nom.:190mm MB G20 DN 20
Max arb tryck:PN 16 (16 bar)
Övrigt:Med backventil

Vattenmätare tillhandahålls och monteras av föreningen

    RSK nr 5181577.  Monteras horisontellt. Dim:20/R25

Slang och kopplingar för vatten mellan servispunkt och fastighet

PEM-Slang för vatten: Dim 32mm, beteckning PN 12,5 eller högre, SDR11 blåa ränder

Metallkopplingar typ Isiflo skall användas.

 

Avlopp

För  installation av pumpbrunn finns utförliga instruktioner på hemsida: http://www.kommunalteknik.se/produkter/lps2000e/

PEM-Slang för avlopp: Dim 40mm, beteckning PN 8 eller högre, SDR 17 bruna ränder. Metallkopplingar typ Isiflo skall användas (observera att stödhylsa skall användas i Isiflos mässingskopplingar vid PN8-slang). Plastkopplingar typ Plasson som inte behöver stödhylsa får användas till avlopp.

Var noga med att undvika inläckage av vatten i spillvattenavlopp. Dagvatten får absolut inte kopplas till spillvatten.

Kontakta Jesper Lindvall, Kungsbacka kommun i samband med att brunnen grävs ned (öppet schakt). Tel 0300-834693

 

Övrigt

Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation.

Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder. Fås av Frillesås östra fiberförening.

 

 

Inköp av material

Som  informerats om på hemsidan har föreningen utarbetat avtal för medlemmarnas inköp med följande firmor:

 • Frillesås Lantmän (kontaktperson Jan-Roy) 
 • Fjärås Lantmanna (kontaktperson Christer Börjesson)

Uppge att du kommer från Idala Avlopp!

 

Referat från styrelsemöten

Möte 6/16 161006

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för ledningsdragning av VA inom Idala-Gällinge. Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till Kungsbacka kommun för förnyad handläggning. Vi avvaktar byggnadsnämndens fortsatta handläggning. Läget kring avtal om VA-anslutning med Kungsbacka kommun diskuterades. Ordföranden fick i uppdrag att utreda frågan vidare. Håkan fick i uppdrag att genom ledningskollen.se registrera de 6 km ledning som är nedlagt. Skandinavisk Kommunalteknik AB, har omdimensionerat med hänsyn till ny uppgift om vattentryck i Gällinge samt inräknat alla fastigheter och byggrätter i området: Vattenledning 2 x110 rör - Summa 250 fastigheter; Avloppsledning 1x 110 rör mellan Karshult – Gällinge och 1 x 90 rör mellan Karshult – Håfors - Summa 250 fastigheter.

Möte 5/16 160714

Kostnader för vatten har tagits fram och det beslutades att nuvarande prislista gäller även för dem som enbart har beställt fiber och vatten. Vi arbetar vidare med olika fiberlösningar för VA-föreningarna i Gällinge och Idala. Lennart informerar om möte med Teknik den 28 juni där det informerades om att ny policy/regler tagits fram för avloppsföreningar i Kungsbacka kommun som vill teckna avtal om avlopp. Vår VA-ansökan är inlämnad och vi avvaktar besked. Avtal är tecknat med samtliga föreningar om samförläggning första biten från Gällinge. Slutbesiktningen för etapp 1 är klar och det antecknas till protokollet att handlingar i ärendet förvaras hos Thomas och ritningar samt servisnycklar förvaras hos Håkan. 

Möte 4/16 160512

Anslutning Gällinge, avtal om samägande/samförvaltning samt gemensam vattenmätarbrunn pågår.  Beslutades om 160 mm ledning för vatten för etapp 2, från kommungräns till Lilla Bro. Ledningsdimensionering avseende vatten för etapp 2 resterande sträcka till Håfors utreds ytterligare. Dispens för ej godkända avlopp har förlängts till 14 januari 2017.

Möte 3/16 160414

Handlingar erhållna på Håfors 3:2 som föreningens tomt kommer att heta. Lagfart kommer att sökas. Möte på plats har genomförts med Miljö&Hälsoskydd ang strandskyddsdispens.

Sammanfattning av alternativ för fiber diskuterades. Styrelsen beslutade överlåta fiberutbyggnaden till Frillesås Östra Fiberförening.

Möte 2/16 160317

Rapport från pågående arbeten. Förberedelse för årsmötet. Tre lösningar för fiber diskuterades. Utreds ytterligare innan beslut tas.

Möte 1/16 160113

Gemensam lösning för alla avloppsföreningars anslutning i Gällinge presenterades och godkändes. Arbetsplanering våren 2016.

Beslutades att priset 45.000, 50.000 resp 60.000 för vatten, beroende på när medlem anslutit sig, gäller fram till 2016-06-30. Efter 2016-06-30 gäller
priset 60.000 uppräknat med 6 % per år.                                                                        

Möte 8/15 151203

Blankett för ägarbyte framtagen och inlagd på hemsida. Rapport från inköp av tomt. Inlämnades i April till Lantmäteriet och ärendet har nu fått en handläggare.

Rapport från entreprenad etapp 1 - se även "Nyheter" på hemsida.  Strandskyddsdispens inlämnad.

Möte 7/15 151019

Entreprenadkontrakt för etapp 1 undertecknades den 16/10. Checklista för arbetsuppgifter entreprenör resp föreningen godkändes. Resp styrelseledamot gavs fullmakt för den punkt hon/han ansvarar för. 

Rapport lämnades från möte med övriga avloppsföreningar, ang anslutning i Gällinge.

Möte 6/15 150915

Två entreprenörer med i slutförhandling. Material ingår i bådas priser. Uppdrogs åt IJ/LM och TO att slutförhandla och besluta om entreprenör.

Underlag för strandskyddsdispens klart.

Möte 5/15 150806

Materialanbuden gicks igenom och jämfördes. Beslutades avvakta då anbud på gräventreprenad fortfarande inte var komplett.

Möte har genomförts med markägare i Gällinge. De kommer att släppa fram os över deraas marker, men önskar viss korrigering av servitutsavtalet.

Dispensansökan godkänd till April 2016. Avi för inbetalning 2 har distribuerats för betalning sista augusti. 

Möte 4/15 150603

Beslutades flytta fram tidpunkten för inlämning av anbud för etapp 1 till början av augusti. Starttidpunkt för entreprenadarbeten planeras till mitten av september.

Föreningen har fått strandskyddsdispens för etapp 1. Beskrivning av strandnära aktiviteter för hela området måste dokumenteras. Kommer att göras under sommaren.

Referat lämnades från möte med samtliga sex avoppsföreningar 150521 på Skårs Gård.

Ny dispensansökan insänd.

Beslutades distribuera avi för låneinbetalning 2 i juni, med förfallodag sista augusti. 

Möte 3/15 150415

Styrelsen beslutade godkänna upprättat köpeavtal för tomt för pumpstation i Håfors. Uppdrogs åt ordföranden att slutföra avtalet.

Upphandlingsunderlaget för etapp 1 godkändes liksom de fem entreprenörer som föreningen avser tillfråga. Materialförteckning kommer att upprättas och förfrågan tillsändas fyra leverantörer.

Förberedelser för årsmötet den 22/4 i Stuvs Bygdegård.

Möte 2/15 150311

Information från möte med Elkraftsbyggarna den 19/2 och gemensamt upprättat förfrågningsunderlag. SKT planerar att leverera underlaget vecka 13/14. Påstötning har gjorts ang. strandskyddsdispens.

Summering av mötet med markägare: Positivt. Test på servitutsavtalet mellan 2 fastigheter Idala-Högen har godkänts av Inskrivningsmyndigheten.

 

Möte 1/15 150129.

Omarbetat servitutsavtal godkändes. Genomförande av distribution av avtal, kartor mm. beslutades. Beslutade genomföra möte med markägare den 22/2. 

Möte 15/14 141215 

Servitutsavtal. De dokument som tagits fram diskuterades samt organisation. Beslutades att sekreteraren färdigställer dokumenten och att vi inbjuder till markägarträff slutet av januari/början av februari.

Beslutades att sätta servisventil för vatten för alla fastigheter som prov i etapp 1.  

Möte 14/14, 141030

Beslutades att Birger Löfgren har fullmakt gentemot Jordbruksverket. Ansökan om projektstöd för fiber i stort sett klar - kompletteringar under mötet.

Strandskyddsdispens klar och insänd till kommunen. Via Ledningskollen har Fortum visat intresse att samförlägga Röstorp-Kärret-Lia. Rapport från möten med Enicon m.fl. Jesper och Thomas kontaktar SKT för revidering av ritning med anledning av Fortum's intresse samt de revideringar vi gjort för fiber.

Möte 13/14, 141002

Offert fiber diskuterades. åter till Transtema då den omfattade hela området (även de som idag har fiber via Frillesås).

Ny dispensansökan föredrogs och kommer att sändas in till Miljö&Hälsoskydd. 

Möte 12/14, 140903

Mikael Eriksson flyttar från bygden. Till att ta hans plats i fibergruppen utsågs Birger Löfgren.

Lägesrapport påskrift delägaravtal och VA-ansökan samt fakturering av delbetalning 1.

Arbetsgrupp för att färdigställa ritningar och servitutsavtal utsågs. 

 

Möte 11/14, 140625

Föreningsregister uppdaterat på Bolagsverket. Konstaterades att arbetsordning beslutad på möte 10/14 följs.

Diskuterades organisation och genomförande av påskrift av dokumenten VA-ansökan, Delägaravtal och Servitutsavtal.

Aktuell medlemslista per 30/6 2014 biläggs detta protokoll (pris 1).

 

Möte 10/14 140508


Genomgång av läget i projektet samt summering av restpunkter.

 

Arbetsfördelning beslutades:

Thomas O, ansvarar för aktuell och uppdaterad medlemslista, för in ändringar och lägger ut aktuell lista på hemsidan.

 

Britt-Marie SS, ansvarar för att nya medlemmar blir fakturerade insats och   medlemsavgift 1 m.m.

 

Susanne M, ansvarar för att samtliga medlemmar har valt ev. vatten och el innan den 30 juni.

 

Lennart M. skickar aktuell medlemslista till Miljö och hälsoskydd regelbundet.

Britt-Marie SS svarar som kassör för löpande redovisning, årsredovisning samt utbetalning av utlägg och fakturor (obs kvitton skall vara i original) samt avstämning mellan medlemslista och bokföringen gällande utdebiteringar.

 

Susanne M, svarar för kontakter med bolagsverket.

Den nya fibergruppen hade rivstartat och nya arbetsuppgifter som kontakt med andra föreningar, kontakt med några projektörer ta fram förslag på leverantörer mm diskuterades.

Eftersom föreningens huvuduppgift är gemensamt avloppsnät beslutades att de som vill ha vatten och/eller fiber skall få offert på framdragning till resp fastighet.

Möte 9/14 140410

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

Möte 8/14 140403

Huvudsakligen planering av årsmöte.

Konstaterades att ansökan om 3,5 MSEK för fiber är inlämnad och att komplett fastighetsregister över området är inköpt. 

Möte 7/14 140319

Referat från möten med kommunen 10/3 samt möte med politiker och avloppsföreningarna i Gällinge/Förlanda 18/3. Föreningarna kommer tillsammans att tillskriva Tekniska nämndeni syfte att få hjälp att lösa samordningen mellan föreningarna samt utöka kapaciteten. Lennart representerar Idala avloppsförening.

Årsberättelsen fastställdes. Planering av årsmöte.

Beslutades att sekreteraren distribuerar brev till samtliga i upptagningsområdet som inte anlutit sig om möjligheten att göra detta före 30/6 2014 (före prishöjningen).

Arbetsgrupp utsågs med uppgift att ta fram anbudsförfrågan på entreprenad och material samt färdigställa ritningar: Ingemar Johansson och Thomas Ottosson.

Möte 6/14 140227.

 • Summering av kvarstående punkter.
 • Sammanfattning av informationsmöte.
 • Dispensansökan godkänd och summerades.
 • Förberedelse fältstudier.

Möte 5/14 140212.
Fastställdes :

 • Servituts- och delägaravtal.
 • Genomförandeplan för betalningsterminer mm.
 • Preliminära kostnader för vatten, avlopp och fiber.
 • Program och förberedelser för informationsmöte den 18/2

Möte 4/14 140205.

Rapport från möte med Transtema och föredrag om markägarjuridik arrangerad av LRF Konsult. Kalkyl så långt vi kan komma nu fastställdes. Program informationsmöte diskuterades.

 

Möte 3/14 140123.

Summering av kvarstående punkter. Beslutades inköpa fastighetsregister. Rapport från möta med Lantmäteriet. Genomgång och diskussion av kalkyl, delägaravtal och servitutsavtal.

 

Möte 2/14 140115.

Beslut angående anslutningsavgifter och uppdatering av kartmaterial. Grovkalkyl SKT presenterades och diskuterades. 

 

Möte 1/14. 140108.

Summering av 2013 och lägesrapport:
- Vid årsskiftet hade föreningen 150 medlemmar.

- Avtal är tecknat med Skandinavisk Kommunalteknik avseende projektering av vatten- och avloppsledningar samt leverans av pumpstationer.

- Dragning Håfors-Gällinge muntligt godkänd av Swedegas och berörda markägare.

- Våren 2015 planerar kommunen att vara framme i Gällinge.

- Dispensansökan insänd till kommunen före jul.

- Väntar svar från kommunen angående alternativ anslutningspunkt i Gällinge.

Arbetet med servitutsavtal, delägaravtal och kostnadskalkyl påbörjades.

 Möte 9/13. 131212 

Beslutades anlita Skandinavisk Kommunalteknik som leverantör för projektering av vatten- och avloppssystem samt leverans av villapumpar.

 

Möte 8/13, 131121

Möten hade hållits med Skandinavisk Kommunalteknink den 6/11 och 14/11. Mötet diskuterade det senaste förslaget och enades om ett motförslag. uppdrogs åt ordföranden att slutföra förhandlingarna med SKT.

Rapport från möte med kommunen: Planen är att ha ledningen mellan Lusthagen och Gällinge klar i början av 2015. Svar på de frågor vi lämnat utlovades under 2013.

 

Möte 7/13, 131021

Utgående från utvärdering och kompletterande svar beslutades gå vidare med att förhandla kring ett kontraktsförslag, med Skandinavisk Kommunalteknik. Kontraktsförslag hade utarbetats under september och förelåg vid mötet. Smärre ändringar gjordes i förslaget. Möte med SKT bokades till den 6/11.

 

Möte 6/13, 131010.

Utvärderingen som diskuterades Möte 5/13 hade kompletterats. Ett fåtal öppna punkter kvarstår.

Alternativ släppunkt i Gällinge diskuterades. Utgående från indikationer som erhållits från kommunen beslutades boka ett möte för att få en tydlig uppfattning om lösningen. 

 

Möte 5/13, 130926.

Diskuterades leverantör av pumpar och system. Utgående från vårt PM av den 20/6 presenterade Xylem (Flygt) och Skandinavisk kommunalteknik sina lösningsförslag i augusti/september. Vidare har styrelsen haft möten med Myra och Torkelstorp Ö avloppsföreningar för att få ders erfarenheter med resp. system. Utarbetat Excelblad kompletteras till nästa möte.

Rapport från kontakter med markägare utefter Swedegas ledning mellan Håfors och Gällinge. Positivt!

Kontakt hade tagits med kommunen om alteernativ anslutningspunkt.

 

Möte 4/13, 130912.

Mötet ägnades i huvudsak åt att upprätta och gå igenom checklista för projektets genomförande. Totalt ett 25-tal punkter.

Kommande aktiviteter planerades.

 

Möte 3/13. 130613.

Föreningen har formellt mottagit beslut om dispens t o m 2014-01-18. Kan förlängas om föreningen och dess medlemmar är aktiva.

Referat från möte med Förvaltningen för Teknik, Kungsbacka kommun.Sammanfattning:

- Kommunen har avsatt pengar för en utbyggnad av självfallsledning med vatten från Gällinge. Planeringen är att den skall vara klar kvartal 1, 2015 

- Vi är välkomna att ansluta vårt avlopp samt att koppla på vatten för ca 250 fastigheter.      

- Planerad anslutningspunkt är vid återvinningsstationen.  

Förberedelser för möte med Swedegas den 25/6.

 

Möte 2/13. 130425.

Beslutades om arbetsgång för att ge pumpleverantörerna förutsättningar för en skarpare kalkylering av vatten- och avloppsnätet: Uppdatera medlemsförteckning, markera medlemmar på digital karta samt rita in tänkta dragningar av huvudledningar.

Förberedelse av möte med Kungsbacka Kommun, Teknikförvaltningen den 29/5.

 

Möte 1/13. 130206.

Kollektiv dispensansökan klar och insänd till kommunen.

Potentiella leverantörer har presenterat pumpar och sina erbjudanden om support den 21/1 och 28/1. Arbetsgrupp tillsattes för att ta fram kartmaterial, samt markera medlemmarnas fastigheter på karta.

 

Möte 5/12. 121129.

Planering av fakturering samt utformning av följebrev till medlemmarna. Planering av arbetet med kollektiv dispensansökan. 

Beslutades att första räkenskapsåret skall vara 120801-131231.

Under § 13 deltog representanter för området Stuv-Frillesås, där inventering av Miljö&Hälsa genomförts under hösten. Beslutades samarbeta i möten och kontakter med kommunen, samt i fråga om val av pump och projektering av ledningsnät.

 

Möte 4/12. 121004.

Beslutades anlita Handelsbanken samt anskaffa redovisningprogram Visma förening.

Skrivelse till kommunen redovisades. Utarbetad av lokala politiker, avlopps- och fiberföreningar i Löftadalen.

Rapport från följande möten eller aktiviteter som föreningen deltagit i: Lokala politiker, Skårs Gård den 6/9. "Öppet hus information" i Stuv. Informationsmöte anordnat av kommunen i hanhalsgården den 2/10. VA-mässan i Göteborg 18-20/9.

 

Möte 3/12, 120824.

Ordf informerade om möte med lokala politiker, Gällinge fiberförening samt representanter från inventeringsområdet i Stuv/Frillesås. Syftet med mötet den 6/9 är att tillskriva kommunen om att de planerar en struktur för ledningsdragning, samt anlägger stamledningar i området.

Ca 70 fastigheter har anmält medlemsskap. Beslutades förlänga tiden för ansökan till 30/9. Brev med information till boende godkändes och beslutades distribueras vecka 35. Arbetsplaneringen innehöll bland annat: Medlemssammanställning, rekrytering, dispensansökan, hemsida, kostnadsberäkning matarledning till Frillesås mm.

 

Möte 2/12, 120612.

Noterades att 35 fastigheter anmält medlemsskap. Ordf presenterade grovkalkyl. Uppdrogs åt ordf att tillskriva kommunen att förening är bildad och att vi önskar kallelse till kommunens informationsmöten. Ansökningsblankett skall ändras så att intresseanmälan för vatten och fiber kan göras.

 

Möte 1/12, 120531. 

Konstituering av styrelsen och beslut om firmatecknare.

Diskuterades och fördelades uppgifter: Registrering av föreningen, sammanställning av medlemmar, anskaffning av kartmaterial, skapa en hemsida mm.